Sistemi i numerimit te votave MikroVoks

Numerimi i votave

Sistemi bene ekzekutimin e votimit te hapur, te fshehtë te listes emerore, sipas rregullave të përgjithshme të bordit.

Drejtimi i replikave

Eshte e mundur qe ceshtje te paraqitura me prioritete te ndryshme te regjistrohen te ndara ne sekuenca.

Sistemi zanor

Pjesemarresit jane te pajisur ne menyre te pavarur, me celular votimi qe e kane ne emrin e tyre dhe me njesi mikrofoni.

Mbajtja e proces verbalit

Trajtimi i sistemit dhe mbajtja e proces verbalit pervetesohet me lehtesi nga.

Regjistrimi dixhital i zërit

Edhe regjistrimi i koduar audio dixhitale behet direkt nga një kompjuter.

Mënyra perdorimit te diktafonit

Pas përfundimit të takimit, i gjithe materiali zanor i mbledhur mund te degjohet perseri.

Numerimi i votave

Sistemi bene ekzekutimin e votimit te hapur, te fshehtë te listes emerore, sipas rregullave të përgjithshme të bordit. Numerimi i pergjithshem i votave, vleresimi dhe regjistrimi i tyre behet brenda disa dhjetera sekondash. Rezultati mund te shihet ne ekranin e madh te TV LCD te vendosur ne salle, vendimet dhe dekretet mund te regjistrohen dhe mund te arkivohen.

Drejtimi i replikave

Kandidatet per komentim pajisja i vendos ne rradhe dhe i paraqet ne monitorin e vendosur para Presidentit. Eshte e mundur qe ceshtje te paraqitura me prioritete te ndryshme te regjistrohen te ndara ne sekuenca. (P.sh. normale, e dites, ose e drejtuesve te fraksionit, apo e kryetarit te komitetit ). Sistemi regjistron si pika te dites numrin e pyetjeve dhe te komenteve. Ne rast se mund te tejkalohet koha e percaktuar nga bordi per koment, atehere mund te japi edhe tinguj zanore paralajmerues.

Sistemi zanor

Pjesemarresit jane te pajisur ne menyre te pavarur, me celular votimi qe e kane ne emrin e tyre dhe me njesi mikrofoni:

Ata mund te porositin njesoj

  • dizajn tavoline, me mikrofon me mbajtes te lakuar (45 cm)
  • kapese jake, elegante “ me mikrofon klip”

Mbajtja e proces verbalit

Trajtimi i sistemit dhe mbajtja e proces verbalit pervetesohet me lehtesi nga te gjithe ata persona, qe kane mesuar me pare cilindo lloj versioni te Windowsit dhe ka njohuri per redaktimin e materialit. Ne interes te lehtesimit te punes softeri menaxhues permban nje sistem informativ si edhe nje udhezues manual, ne te cilin mund te gjenden te gjitha informacionet.

Regjistrimi dixhital i zërit

Edhe regjistrimi i koduar audio dixhitale behet direkt nga një kompjuter. Cilësia regjistrimit rregullohet duke ndryshuar frekuencën e regjistrimit moster. Niveli i regjistrimit behet automatikisht ose mund të rregullohet ne menyre manuale gjatë seancës.

Libri i punes se regjistrimit te zerit mund te zgjidhet sipas deshires. Gjate regjistrimit ndodhin shpetime sigurie ne interes te mbrojtjes se proces verbalit me ze te larte. Pra, per shkak te nderprerjes se korentit, ose ndoshta per shkak te gabimit te sistemit operativ nuk mud te humbi asnje e dhene apo informacion.

Gjatë regjistrimit ne rastin e ngjarjeve të rëndësishme (p.sh., votimi, futja e pikave te rendit te dites, hapja -mbyllja e pulteve,hapja – mbyllja e mikrofonave, hapja – mbyllja e regjistrimit te zerit) bashke me regjistrimin e kohes ndodh indeksimi, i cili e ben me te lehte perpunimin e metejshem te punes.

Mënyra perdorimit te diktafonit

Pas përfundimit të takimit, i gjithe materiali zanor i mbledhur mund te degjohet perseri. Kjo mund te behet në disa mënyra:

  • Audio plotë, sipas cdo diskutimi
  • Audio plotë me degjim ne vazhdimesi te cdo diskutimi
  • Rendi dites sipas pikave
  • Sipas emrit

Për lehtësimin e trajtimit mund të përdorim gjithashtu edhe pedalin USB te kembes.

Kompatibiliteti me kompjuterë portativ: Materiali zanor i regjistruar duke e rregulluar  ne perputhje me frekuencen e regjistrimit moster (11025 Hz) mund te luhet perseri edhe ne laptop dhe atje ka mundesi per perpunimin e metejshem te protokollit.

Mundesite e zgjerimit

Sistemi i Transmetimit MikroKam me Kamer Robot ka aftesi te transmetoj plotesisht automatikisht takimin ne internet dhe ne rrjetin e televizorit me kabell, apo ne formen e rrezatimit mbi toke, ose ne formatin e plote HD.